fredag 31. mars 2017

Fuglevandring Halsøen 2. april

Søndag 2. april blir siste fuglevandring i Halsøen før sommeren avholdt.
Oppmøte kl 10.00 ved parkeringsplassen i "Grustaket" ved renseanlegget (se kart i innlegg lenger nede i bloggen).

Nå har flere trekkfugler ankommet, som gravand, tjeld, sandlo, vipe, grågås og kortnebbgås. Kanskje kan vi se noen nye på denne vandringa?

fredag 17. mars 2017

Medlemsmøte 23. mars

Vi inviterer til medlemsmøte: torsdag 23. mars, kl. 19.00.  Fagerhaug kristne grunnskole, Skatval (kart nederst). 
Møtet er åpent for alle. Velkommen! Kaffe/te og kaker kan kjøpes. 

  •   "Faunakriminaliet og fugler". Foredrag ved Paul Shimmings fra NOF. Et tema som fremdeles er aktuelt, selv om det ikke har vært så mye medieomtale de siste årene. 

Fjellvåk - en rovfugl som er eksklusiv hekkefugl for Fennoskandia, og ettertraktet for faunakriminelle.


  • IBA-området Stjørdalsfjorden v/Per Inge Værnesbranden. Important Bird and biodiversity Areas (IBA) er en betegnelse som blir tildelt fugleområder som er av betydning for fuglelivet. Stjørdalsfjorden er et IBA-område, og Per Inge skal gi en presentasjon av området, og om overvåking av IBA-områder. Stjørdalsfjorden er et viktig rasteområde for ærfuglen.  Referat fra årsmøtet

På NOF Stjørdal's årsmøte 9. mars 2017 var det 18 personer som møtte, på Stokkan ungdomsskole, et uvanlig høyt deltakerantall til årsmøte å være. Foruten tradisjonelle årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg, ble to saker tatt opp til diskusjon.
Per Inge var møteleder.

1. Årsmelding

Årsmelding for 2016

Styret i 2016 besto av: 
Leder/sekretær: Per Inge Værnesbranden
Nestleder: Jo Anders Auran
Kasserer: Einar Hugnes
Styremedlem: Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem: Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem: Kjell Arnfinn Aune
Styremedlem: Per-Anders Elvertrø

Revisor: Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon

72 medlemmer var ved årsslutt 2016 registrert i NOF sin medlemsbase, tilknyttet NOF Stjørdal, inkludert medlemmer i Stjørdal og Meråker kommuner eller bosatt i andre kommuner. Status for 2015 var 61 medlemmer. Alle betalende medlemmer får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, enten via e-post eller ordinær post. I tillegg sender vi e-post til flere som ikke er medlemmer.

Møter

Årsmøte ble holdt 16. mars på Stokkan ungdomsskole med 12 oppmøtte. Oddbjørn Mæhre viste mange av sine flotte fuglebilder. Kun et medlemsmøte ble arrangert, den 17. november på Stjørdal Museum, hvor bl.a. Jan Inge Svensson holdt et underholdende bildeforedrag med egne fuglebilder, i tillegg til en konkurranse laget av Raymond Borgen, og et foredrag om sangfugler, laget av Per Inge Værnesbranden. 20 personer møtte opp. Styremøter avholdt 12. januar og 20. oktober.

Aktiviteter           

Vi startet opp med Fuglevandring i Halsøen i desember 2015, og i 2016 ble det gjennomført vandringer den første søndagen i januar, mars og april. Vi startet opp igjen på høsten med vandringer i oktober, november og desember. Antall deltakere lå mellom 7 og 14. Vandringa går langs gang- og sykkelveien rundt Tangen industriområde med gode muligheter for å studere fuglene i Halsøen.
Fuglesangtur ble avholdt på «Fuglenes Dag» 29. mai, i Prestegårdshagen ved Værnes kirke og Notenget ved Stjørdalselva, hvor 6 personer deltok.

Uttalelser

I forbindelse med reguleringsplan for Sutterøleiret industriområde, utarbeidet av Stjørdal kommune, leverte vi en innsigelse mot en planlagt gang- og sykkelvei som ville ha virket forstyrrende på fuglelivet i Lecadammen. Innsigelsen ble ikke tatt til følge av kommunen, og vi lanserte derfor forslag om skjerming mot dammen, samt et forslag til en skjøtselsplan for dammen.

Samarbeid og representasjon

Vi deltok ikke på noen arrangementer i 2016.  

Annet

Foringsplass Monsberga.
Foringsplassen var i drift gjennom vinteren, med påfyll av solsikkefrø. Per-Anders Elvertrø er ansvarlig for å følge opp foringsplassen.

NOF-hytta, Håmmårsbukta.
Siden hytta ble utsatt for alvorlig hærverk natt til 1. mai 2015, har ikke hytta blitt brukt i noen stor grad.

Informasjonsskilt for hekkende smålom og trane.

I forbindelse med at en ny tursti ble merket over Holfjellet til Svartkamberget, Skatval, og lagt forbi en hekkeplass for smålom og trane, rettet vi en henvendelse til Skatval og Borås fjellstyre om å legge om turstien. Etter positiv respons fra fjellstyrets leder, Per Steinvikaune, laget vi også et par informasjonsskilt som ble satt opp ved stien og ved en gapahuk ved Sandtjønna. Disse skiltene opplyste om at turgåere må vise hensyn til hekkende fugler. Litt usikker på om stien ble lagt om.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmene og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- «Partytelt» til bruk ved utearrangement.


Stjørdal 8. mars 2017
Per Inge Værnesbranden

Leder/sekretær

Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer

2. Regnskap 2016


Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg

Samtlige i styret ble gjenvalgt, og i tillegg ble Oddbjørn Mæhre valgt inn som nytt medlem.


4. Saker til diskusjon

Etter at årsmøtesakene var ferdig, ble to saker tatt opp til diskusjon:

4.1. NOF-hytta i Håmmårsbukta
Den ene var om vi skulle fortsette å bruke hytta i Håmmårsbukta friluftsområde, etter hærverket for snart to år siden og kommunikasjonsproblemer med Stjørdal kommune. Det ble vedtatt at det nye styret skulle avgjøre dette.

4.2. Erstatningsområde for Lecadammen
Den andre saken omfattet en plan om å lage en "ny" fuglelokalitet som en erstatning for at "Lecadammen" på Sutterøleiret de siste årene har blitt kraftig forringet med tanke på fuglelivet. I forbindelse med at vi skrev en uttalelse til reguleringsplan for Sutterøleiret industriområde (se årsmelding), utarbeidet vi et forslag til skjøtselsplan for Lecadammen, med flere biotopforbedrende tiltak. Vi hadde også møte med grunneieren, entreprenørfirma Arne Hernes AS, v/Jon Petter Hernes, hvor skjøtselplanen ble forelagt. I forbindelse med dette hadde Hernes lansert en ide om å tilby å lage en helt ny dam i Folvikbukta et par hundre meter unna, hvor han også er grunneier, som erstatning for Lecadammen. Her har vi muligheten til å utforme dammen til det beste for fuglelivet og for fugleopplevelser for besøkende.
Årsmøtedeltakerne var positive til å gå videre med planen. Det ble bestemt å opprette en arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med dette og opprettholde kontakten med Hernes.


Etter årsmøtet var det Jørn Konradsen som slapp til, med mange flotte bilder, av både nordlys, fugler på Mallorca og andre fugler.

tirsdag 28. februar 2017

Fuglevandring i Halsøen 5. mars

Vi inviterer til ny fuglevandring i Halsøen, søndag 5. mars kl 10.00-11.30. Oppmøte ved P-plass i Grustaket (se kart i innlegg fra 8. januar). Ta med kikkert og/eller teleskop hvis du har, men vi har også teleskop til utlån.

Nå er det like før de første trekkfuglene ankommer. Tjelden er allerede observert på Steinvikholmen (25. feb), men hovedtrekket er normalt i første halvdel av mars. Da ankommer også de første gravendene og vipene. Kanskje vil vi se alle tre artene på fuglevandringa?

På forrige vandring 5. februar var det minst 15 personer som deltok (noen kom og gikk i løpet av turen). Det mest spennende som ble sett var minst en polarsisik i en gråsisikflokk.

Årsmøte NOF Stjørdal 9. mars

Innkalling til årsmøte NOF Stjørdal 2017

Dato: 9. mars kl. 1900.
Møtelokale: Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Årsmøtesaker

1. Årsmelding (deles ut på møtet)

2. Regnskap (deles ut på møtet)

3. Valg. Forslag på nye kandidater mottas med takk!

4. Saker til diskusjon: 

      4.1: Hytta i Håmmårsbuktafriluftsområde. Skal vi fortsette å bruke den?
Den gamle vaktbua i Håmmårsbukta har vært brukt til foreningslokale for oss etter at friluftsområdet ble åpnet, i forståelse med Stjørdal kommune. Natt til 1. mai 2015 ble bua utsatt for hærverk, hvor de fleste rutene ble knust og inventar delvis ødelagt. Etter dette er ikke bua blitt brukt av oss, og det har vært problemer med å få kontakt med parkansvarlige i Stjørdal kommune omkring diverse forhold.
Årsmøtet må ta stilling til om vi fortsatt skal bruke hytta eller ikke.

4.2: "Lecadammen" på Sutterøleiret. Plan om erstatningslokalitet. 
Lecadammen er siste rest av den opprinnelige strandengenga på Sutterøleiret, og har vært en spennende lokalitet for fuglelivet i mange år. Imidlertid har fuglelivet hatt en negativ utvikling de siste årene, bl.a. som følge av økende gjengroing, forurensing og endringer i fuglebestander generelt. Dammen ligger i et presset område med mange framtidige interesser for utnyttelse og påvirkning.
Dagens grunneier, entreprenørfirma Arne Hernes AS, ønsker å tilby et erstatningsområde for Lecadammen, ved å gjenskape en tilsvarende biotop i nærområdet. Her vil biotopen bli laget for å gjøre den attraktiv for fuglelivet, og med tilrettelegging for fuglekikking, fugletårn m.m.
Denne planen vil bli presentert på årsmøtet og vi må ta stilling til den, med tanke på videreføring eller ikke.

     5. Pause m. kaffe/te og kaffebrød m.m.   

     6. Bildeforedrag med Jørn Konradsen, en lokal naturfotograf som har utmerket seg med foto av både
         natur generelt og fugler/dyr av høy klasse. Han vil fortelle litt om hvordan han går fram når han er 
         ute med kamera og gi gode tips til hvordan man ta bedre bilder. Mange av bildene hans kan du se 
         på web-sidene jkonradsen.wordpress.com/ eller www.flickr.com/photos/jkonradsen/

fredag 17. februar 2017

Kurs i Artsobservasjoner 23. februarLite å gjøre i vinterferien? Benytt anledningen til å lære deg å rapportere dine fugleobservasjoner (og andre organismer). 

Møtested: Fagerhaug kristne skole, Skatval (se kart under), torsdag 23. februar, kl. 1900.

Lær om bruk av Artsobservasjoner, Rapportsystemet for alt fra sopp, planter, insekter og fugler til pattedyr m. m.
Er du nybegynner eller ikke helt fortrolig med å bruke Artsobservasjoner, passer dette innføringskurset for deg. Det kan også være noen nyttige tips å hente for mer erfarne brukere.
Andreas Winnem fra NOF er foreleser og vil gi oss en innføring i hvordan Artsobservasjoner kan brukes.

Per Inge Værnesbranden vil informere om IBA-området (Important Bird and Biodiversity Area) Stjørdalsfjorden, og NOF Stjørdal's rolle som IBA-vokter.

Det blir servert noe å spise og drikke, og vi tar en prat om fugler og diverse over kaffekoppen når anledningen byr seg.
Møtet er åpent for alle, og du trenger ikke være medlem i NOF.
Vel møtt!

Veibeskrivelse: Følg skiltet "Skatval" fra E6, og kjør ca 300 m, og ta av ved skiltet "Fagerhaug", til venstre, hvor skolen ligger.
Årsmøtet blir avholdt torsdag 9. mars, kl. 1900, på Stokkan ungdomsskole. Det blir sendt ut mer detaljert informasjon om det om ikke lenge.


onsdag 1. februar 2017

Fuglevandring Halsøen 5. februar

Vi inviterer til en ny fuglevandring i Halsøen: søndag 5. februar. kl 10.00-10.30. Oppmøte som vanlig ved parkeringsplass i Grustaket (se kart i forrige innlegg).
På forrige tur var vi 11 personer som trosset hustrig vær, men utenom de faste overvintrende fuglene var det ikke noe spesielt som ble sett. Nå som dagene begynner å bli lysere og lengre, er det ikke lenge før begynner å bli rørelser blant fuglene, og muligheten for nye oppdagelser er større.
Værmeldingen (langtidsvarsel) til helga ser lovende ut, med sol, lett/laber bris og ingen nedbør.
De gamle tømmerlensestokkene i utløpet av Gråelva er populære som hvileplasser for gråhegrene.