fredag 31. mars 2017

Fuglevandring Halsøen 2. april

Søndag 2. april blir siste fuglevandring i Halsøen før sommeren avholdt.
Oppmøte kl 10.00 ved parkeringsplassen i "Grustaket" ved renseanlegget (se kart i innlegg lenger nede i bloggen).

Nå har flere trekkfugler ankommet, som gravand, tjeld, sandlo, vipe, grågås og kortnebbgås. Kanskje kan vi se noen nye på denne vandringa?

fredag 17. mars 2017

Medlemsmøte 23. mars

Vi inviterer til medlemsmøte: torsdag 23. mars, kl. 19.00.  Fagerhaug kristne grunnskole, Skatval (kart nederst). 
Møtet er åpent for alle. Velkommen! Kaffe/te og kaker kan kjøpes. 

  •   "Faunakriminaliet og fugler". Foredrag ved Paul Shimmings fra NOF. Et tema som fremdeles er aktuelt, selv om det ikke har vært så mye medieomtale de siste årene. 

Fjellvåk - en rovfugl som er eksklusiv hekkefugl for Fennoskandia, og ettertraktet for faunakriminelle.


  • IBA-området Stjørdalsfjorden v/Per Inge Værnesbranden. Important Bird and biodiversity Areas (IBA) er en betegnelse som blir tildelt fugleområder som er av betydning for fuglelivet. Stjørdalsfjorden er et IBA-område, og Per Inge skal gi en presentasjon av området, og om overvåking av IBA-områder. Stjørdalsfjorden er et viktig rasteområde for ærfuglen.  Referat fra årsmøtet

På NOF Stjørdal's årsmøte 9. mars 2017 var det 18 personer som møtte, på Stokkan ungdomsskole, et uvanlig høyt deltakerantall til årsmøte å være. Foruten tradisjonelle årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg, ble to saker tatt opp til diskusjon.
Per Inge var møteleder.

1. Årsmelding

Årsmelding for 2016

Styret i 2016 besto av: 
Leder/sekretær: Per Inge Værnesbranden
Nestleder: Jo Anders Auran
Kasserer: Einar Hugnes
Styremedlem: Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem: Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem: Kjell Arnfinn Aune
Styremedlem: Per-Anders Elvertrø

Revisor: Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon

72 medlemmer var ved årsslutt 2016 registrert i NOF sin medlemsbase, tilknyttet NOF Stjørdal, inkludert medlemmer i Stjørdal og Meråker kommuner eller bosatt i andre kommuner. Status for 2015 var 61 medlemmer. Alle betalende medlemmer får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, enten via e-post eller ordinær post. I tillegg sender vi e-post til flere som ikke er medlemmer.

Møter

Årsmøte ble holdt 16. mars på Stokkan ungdomsskole med 12 oppmøtte. Oddbjørn Mæhre viste mange av sine flotte fuglebilder. Kun et medlemsmøte ble arrangert, den 17. november på Stjørdal Museum, hvor bl.a. Jan Inge Svensson holdt et underholdende bildeforedrag med egne fuglebilder, i tillegg til en konkurranse laget av Raymond Borgen, og et foredrag om sangfugler, laget av Per Inge Værnesbranden. 20 personer møtte opp. Styremøter avholdt 12. januar og 20. oktober.

Aktiviteter           

Vi startet opp med Fuglevandring i Halsøen i desember 2015, og i 2016 ble det gjennomført vandringer den første søndagen i januar, mars og april. Vi startet opp igjen på høsten med vandringer i oktober, november og desember. Antall deltakere lå mellom 7 og 14. Vandringa går langs gang- og sykkelveien rundt Tangen industriområde med gode muligheter for å studere fuglene i Halsøen.
Fuglesangtur ble avholdt på «Fuglenes Dag» 29. mai, i Prestegårdshagen ved Værnes kirke og Notenget ved Stjørdalselva, hvor 6 personer deltok.

Uttalelser

I forbindelse med reguleringsplan for Sutterøleiret industriområde, utarbeidet av Stjørdal kommune, leverte vi en innsigelse mot en planlagt gang- og sykkelvei som ville ha virket forstyrrende på fuglelivet i Lecadammen. Innsigelsen ble ikke tatt til følge av kommunen, og vi lanserte derfor forslag om skjerming mot dammen, samt et forslag til en skjøtselsplan for dammen.

Samarbeid og representasjon

Vi deltok ikke på noen arrangementer i 2016.  

Annet

Foringsplass Monsberga.
Foringsplassen var i drift gjennom vinteren, med påfyll av solsikkefrø. Per-Anders Elvertrø er ansvarlig for å følge opp foringsplassen.

NOF-hytta, Håmmårsbukta.
Siden hytta ble utsatt for alvorlig hærverk natt til 1. mai 2015, har ikke hytta blitt brukt i noen stor grad.

Informasjonsskilt for hekkende smålom og trane.

I forbindelse med at en ny tursti ble merket over Holfjellet til Svartkamberget, Skatval, og lagt forbi en hekkeplass for smålom og trane, rettet vi en henvendelse til Skatval og Borås fjellstyre om å legge om turstien. Etter positiv respons fra fjellstyrets leder, Per Steinvikaune, laget vi også et par informasjonsskilt som ble satt opp ved stien og ved en gapahuk ved Sandtjønna. Disse skiltene opplyste om at turgåere må vise hensyn til hekkende fugler. Litt usikker på om stien ble lagt om.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmene og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- «Partytelt» til bruk ved utearrangement.


Stjørdal 8. mars 2017
Per Inge Værnesbranden

Leder/sekretær

Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer

2. Regnskap 2016


Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

3. Valg

Samtlige i styret ble gjenvalgt, og i tillegg ble Oddbjørn Mæhre valgt inn som nytt medlem.


4. Saker til diskusjon

Etter at årsmøtesakene var ferdig, ble to saker tatt opp til diskusjon:

4.1. NOF-hytta i Håmmårsbukta
Den ene var om vi skulle fortsette å bruke hytta i Håmmårsbukta friluftsområde, etter hærverket for snart to år siden og kommunikasjonsproblemer med Stjørdal kommune. Det ble vedtatt at det nye styret skulle avgjøre dette.

4.2. Erstatningsområde for Lecadammen
Den andre saken omfattet en plan om å lage en "ny" fuglelokalitet som en erstatning for at "Lecadammen" på Sutterøleiret de siste årene har blitt kraftig forringet med tanke på fuglelivet. I forbindelse med at vi skrev en uttalelse til reguleringsplan for Sutterøleiret industriområde (se årsmelding), utarbeidet vi et forslag til skjøtselsplan for Lecadammen, med flere biotopforbedrende tiltak. Vi hadde også møte med grunneieren, entreprenørfirma Arne Hernes AS, v/Jon Petter Hernes, hvor skjøtselplanen ble forelagt. I forbindelse med dette hadde Hernes lansert en ide om å tilby å lage en helt ny dam i Folvikbukta et par hundre meter unna, hvor han også er grunneier, som erstatning for Lecadammen. Her har vi muligheten til å utforme dammen til det beste for fuglelivet og for fugleopplevelser for besøkende.
Årsmøtedeltakerne var positive til å gå videre med planen. Det ble bestemt å opprette en arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med dette og opprettholde kontakten med Hernes.


Etter årsmøtet var det Jørn Konradsen som slapp til, med mange flotte bilder, av både nordlys, fugler på Mallorca og andre fugler.