søndag 29. mars 2015

Fugletur til Håmmårsbukta 21. mars

Årets første uteaktivitet for NOF Stjørdal ble gjennomført i Håmmårsbukta lørdag 21. mars. Målet var å se etter fugler i området. Tre personer møtte opp kl 0700, og gikk en runde med teleskop og kikkert. Det var ikke det helt store å se på fjorden, men de lokale tjeldene var på plass, en mindre flokk med ærfugl, stokkand, siland, teist, havørn, gråhegre (18 ind. ved Steinvik skremt opp av havørna) og tre sangsvaner som fløy over. I skogen sang en svarttrost, spettmeisa var også ivrig lydytrende, og ellers ble flaggspett, gjerdesmett, blåmeis, dompap, gulspurv og grønnfink registrert. Det ble også tid til en kaffepause i NOF-hytta, med mye fugleprat.

Knut Krogstad sjekker fjorden med teleskop, mens Morten Onsøien noterer. 
Foto: Per Inge Værnesbranden

Årsmøtereferat NOF Stjørdal

Årsmøtet for NOF Stjørdal ble holdt på Amore Restauarant, Stjørdal, 18. mars 2015.
I alt 12 personer møtte opp: Oddbjørn Mæhre, Kjell Thore Leinhardt, Bjørn Eide, Arne Flekstad, Kristoffer Gåsvik, Geir Hammer, Einar Hugnes, Kjell Arnfinn Aune, Knut Krogstad, Gunnar Uglem, Aksel Lindgren og Per Inge Værnesbranden. Det ble bestemt at foreningen skulle bekoste tre store pizzaer, mens drikke og annen mat måtte betales av hver enkelt.

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Begge disse er gjengitt under.
Til regnskapet ble det kommentert at kostnadene for å lage 50 fuglekasser var forholdsvis høyt, da produksjonen ble gjort av et firma, med arbeidspenger i tillegg til materialutgifter. For framtidige kasseprosjekter må vi heller basere oss på egeninnsats/dugnad og kun bruke penger på materialer.

Valg: Alle i styret stilte til gjenvalg. I tillegg ble Per-Anders Elvertrø også valgt inn, da han hadde stilt seg til disposisjon som styremedlem på eget initiativ.

Det var ingen spesielle årsmøtesaker som ble tatt opp. Etter at årsmøtesakene var unnagjort, ble tre av de tilstedeværende gitt spesiell oppmerksomhet av leder Per Inge, for sin innsats med hytta vi disponerer i Håmmårsbukta: Kjell Arnfinn Aune for å ha tatt initiativ overfor kommunen om NOF Stjørdal kunne disponere hytta, og Kjell Thore Leinhardt og Bjørn Eide for å ha lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å restaurere hytta innvendig. Alle tre fikk hver sin Årets Fugl-kopp med Fjellvåk-motiv (Årets Fugl for 2014, valgt av NOF)

Årsmelding for 2014 (1. januar - 31. desember)

Styret for 2014 besto av: 
Leder/sekretær: Per Inge Værnesbranden
Nestleder: Jo Anders Auran
Kasserer: Einar Hugnes
Styremedlem: Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem: Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem: Kjell Arnfinn Aune

Revisor: Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon

64 medlemmer var ved årsslutt 2014 registrert i NOF sin medlemsbase, tilknyttet NOF Stjørdal, hvorav 54 bosatt i Stjørdal og Meråker kommuner og 10 personer bosatt i andre kommuner. Status for 2013 var 70 medlemmer. Alle betalende medlemmer får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, enten via e-post eller ordinær post. I tillegg sender vi e-post til flere som ikke er medlemmer.

Møter

12. mars: Årsmøte, i NOF-hytta, Håmmårsbukta. Seks personer møtte opp.

Aktiviteter

25. mai: Fuglesangtur Fossliåsen/Fuglenes dag (Annonsert og forhåndsomtalt i lokalavisene). 11 personer deltok på en runde i den frodige oreskogen langs Fosslibekken. Til tross for grått og overskyet vær ble flere sangfugler hørt.
1. juni: Fuglesangtur Håmmårsbukta (informasjon pr. e-post til medlemmer). 4 personer deltok på en runde i skogen her, og fikk høre typiske sangfugler i oreskog.
15. november: Ringmerking i Håmmårsbukta (informasjon pr. e-post til medlemmer). 7 personer møtte opp og var med på ringmerking ved NOF-hytta, hvor vi har en foringsplass.

Uttalelser

Vi har ikke avgitt noen uttalelser på høringer/planer i 2014.

Samarbeid og representasjon

Vi har ikke deltatt på noen fellers arrangement i 2014. Vi hadde meldt oss på Finn Fram-dagen som var planlagt arrangert av FRIFO, men arrangementet ble avlyst pga for liten oppslutning blant medlemsforeningene. Vi fikk også forespørsel om å være med på Museumsdagen i Prestegårdshagen ved Værnes kirke i midten av juni, men vi måtte melde avbud pga at ingen fra NOF Stjørdal hadde kapasitet til å stille opp.

I forbindelse med at Stjørdal kommune holder på med utarbeidelse av «Planprogram for Langøra», ble NOF Stjørdal/Nord-Trøndelag invitert sammen med flere friluftsorganisasjoner (Naturvernforbundet i Stjørdal, Stjørdal Jeger og Fisk, Stjørdalselva Grunneierlag, FRIFO Stjørdal, Stjørdal Båtforening) til et «dialogmøte» den 27.2 med mulighet til å komme med innspill for planprogrammet som omfatter Langøra og omegn, før denne planen skal ut til offentlig høring.
De viktigste temaene som ble tatt opp var:
- Gangbru til Langøra. Det var stort sett enighet om at en gangbru ikke var noen god løsning. Det vil føre negativ påvirkning på vegetasjon, stresse fugler mot flystripa, forsøpling m.m.
- Konsekvenser for laks og sjøørret ved inngrep i elveutløp og vannareal.
- Forslag om å planere ned «grusøya» som ligger mellom Langøra og E6 til under fjærenivå. Massene brukes til å fylle igjen et stort hull/krater (Hollenderhølen) som ligger mellom grusøya og flystripa. Alternativt forslag var også å bruke deler av massene til å lage en øy som vil ligge over flomålet, og som kan benyttes til hekkende vadefugler.

Annet

Foringsplass Monsberga.
Foringsplassen var i drift gjennom vinteren 2013/14 og fra og med november 2014. Per-Anders Elvertrø har hatt ansvar for å fylle opp frøautomatene. To store frøautomater for solsikkefrø er satt opp, og ei stor informasjonstavle med bilder av de vanligste fuglene man kan se her. Av registrerte fugler her i 2014, var bl.a. en flokk med 30 stillits det mest spennende.  Det var ikke noen arrangement i tilknytning til foringsplassen.

NOF-hytta, Håmmårsbukta.
NOF-hytta ble jevnt brukt av flere medlemmer gjennom året i forbindelse med besøk i Håmmårsbukta. I løpet av høsten ble det satt opp nett for ringmerking av fugler, med Jo Anders Auran som primus motor. En frøautomat for solsikkefrø ble satt opp utenfor hytta, og var i bruk fra november 2014. Det ble avholdt to annonserte arrangement her, fuglesangtur 1. juni og ringmerking 15. november (se over).

Fuglekasser.
NOF Stjørdal bekostet produksjon av 50 fuglekasser, laget av firmaet Simons i Åsen. Oddbjørn Mæhre, maler av yrke og medlem i NOF, tok på seg å male alle kassene (kostnadsfritt). De fleste kassene ble hengt opp i skogen i Håmmårsbukta i løpet av våren. To førsteklasser fra Skatval skole hjalp til med dette den 21. mai, organisert av Kjell Arnfinn Aune. Per-Anders Elvertrø organiserte opphenging av 10 kasser i Monsberga, med hjelp av elever ved Fosslia skole den 4. juni. Både opphenginga i Håmmårsbukta og Monsberga fikk omtale i lokalavisene Stjørdalens Blad og Stjørdals-Nytt.

Fugleamfi/fotoskjul i Halsøen
Arbeidet med å etablere et fugleamfi i Halsøen har også stått i bero i 2014, grunnet manglende respons om eierskap fra Stjørdal kommune, tross tre purringer fra oss. Et lyspunkt var imidlertid at vi ble invitert til et møte med Stjørdal kommune om kommunens planer for Langøra og omegn (se over). Her vil det være en mulighet for å ta med planene om fugleamfi. På dette møtet gikk Kjell Thore og jeg i korte trekk gjennom planene om fugleamfi og at vi konsentrerer oss om amfiet og kutter ut det planlagte fotoskjulet.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmene og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- «Partytelt» til bruk ved utearrangement.


Stjørdal 17. mars 2015
Per Inge Værnesbranden

Leder/sekretær


Regnskap 2014