fredag 9. mars 2018

Årsmøtet for året 2017.

Årsmøtereferat

Årsmøtet for NOF Stjørdal ble holdt på Prestegårdskafeen, Stjørdal Museum, 8. mars kl. 19.00-22.00. Antall personer som møtte opp var 16 stk. 

Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden

Leder Per Inge Værnesbranden ønsket velkommen, og var ordstyrer og referent.

Program for møtet:

1. Årsmelding 2017. Ble lest opp av Per Inge. Årsmeldingen ble godkjent uten endringer.

2. Regnskap 2017. Gjennomgått av kasserer Einar Hugnes, med korte redegjørelser for enkelte poster. Av utgiftsposten var mesteparten gått til ringmerkingsutstyr, jakkemerker og premier. Mesteparten av dette fikk vi dekket av tilskudd fra NOF avd. Nord-Trøndelag, etter søknad. 
Overskudd på kr. 5362,12 + kontant kassebeholdning på kr. 370,50 = beholdning på kr. 5732,62 ved årets slutt.
Regnskapet ble godkjent. 

3. Valg. Av styrets 8 medlemmer, stilte 7 til gjenvalg. Kjell Thore Leinhardt ønsket ikke gjenvalg. En ny kandidat stilte til valg, Jostein Bidtnes, og ble valgt inn ved akklamasjon. Vi vil takke Kjell Thore takk for innsatsen i styret gjennom flere år. 

Per Inge, som også er med styret i NOF avd. Nord-Trøndelag, informerte samtidig om årsmøtet i fylkesavdelingen på Tautra 13. april. Ettersom NOF-avdelingene i Nord- og Sør-Trøndelag har gått for sammenslåing, er det ønskelig med representanter fra aktive lokallag i det nye fylkesstyret. I samband med nytt fylkesstyre foreslo Per Inge også at vi oppdaterer lokallagets vedtekter. Dette vil bli egne tema som tas opp når det blir aktuelt, og blir en sak for vårt neste årsmøte.

4. Pause med servering av kaffe/te og kjeks. 

5. Fugleåret 2017. Etter en oppfordring til aktive fotografer, ble nesten 60 bilder fra 2017 samlet inn på forhånd og presentert. De som bidro med bilder var Einar Hugnes, Jo Anders Auran, Jan Inge Svensson, Kjell Ove Svartås, Oddbjørn Mæhre, Per Inge Værnesbranden og Raymond Borgen.

Foruten at fotografene hadde historier og opplevelser til bildene, ble årets fuglebilde kåret gjennom avstemning blant møtedeltakerne ved å gi poeng til de tre beste bildene (utenom egne bilder). 

Oddbjørn Mæhre sitt bilde av vandrefalk med en rødstilk i klørne ble en klar vinner med 16 poeng. Bildet ble tatt ved Gråelvosen. Premie er et gavekort på 150 kr på Stjørdal Foto.

Vandrefalk med rødstilk. Foto: Oddbjørn Mæhre.

Her er de neste bildene som fikk 4 poeng eller høyere: 

12 poeng: Gråspett. Foto: Einar Hugnes.

11 poeng: Spurveugle. Foto: Oddbjørn Mæhre

9 poeng: Traner i paring. Foto: Per Inge Værnesbranden

5 poeng: Vaktel. Foto: Oddbjørn Mæhre.

5 poeng: Konglebit. Foto: Per Inge Værnesbranden.

4 poeng: Spurveugle i stærkasse. Foto: Einar Hugnes.

4 poeng: Brushane og dvergsnipe. Foto: Kjell Ove Svartås.

'
Raymond Borgen tok deretter over med en gjennomgang av året 2017, delt inn i ulike tema som handlet om feltaktiviteter, møter, sjelden fugler, folk i felten, ringmerking, Big Year osv., rikt illustrert med bilder. 

Raymond kom også inn på nye standarder for skogbruket, bl.a. flere rovfugler og ugler som skogbrukerne er pliktige til å ta hensyn til ved skogshogst i hekketida. Vi må derfor være våkne og rapportere hekkeplasser til de rette instanser og ressurspersoner slik at ikke hekkeplasser blir utradert og hekkinga ikke blir forstyrret. 

Raymond presenterte også en spennende nyhet som alle NOF-medlemmer vil ha fordel av, og som han har fått ordnet etter avtale med NOF-sekretariatet. Hva det gjelder røpes ikke her, da det ennå ikke er offisielt, men vil bli kunngjort via NOF sentralt om ikke lenge. 

I anledning Big Year-konkurransen, som gikk ut på å registrere flest mulig arter i Stjørdal kommune i løpet av året, ble Årets observatør og Årets observasjone kåret. Tom Roger Østerås ble Årets observatør med 184 registrerte arter, og Bård Nyberg som stor for Årets observasjon, med knoppsjøorren som ble sett på Vinge, og som var eneste nye fugleart for kommunen i 2017. 

Bård Nyberg mottar en gave for Årets observasjon, av Raymond Borgen.
Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden.

Tom Roger Østerås fikk en nyttig gave for Årets observatør.
Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden.

Årsmelding og regnskap 2017.


Årsmelding for 2017

Styret for 2017 besto av:
Leder/sekretær:
Per Inge Værnesbranden
Nestleder:
Jo Anders Auran
Kasserer:
Einar Hugnes
Styremedlem:
Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem:
Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem:
Kjell Arnfinn Aune
Styremedlem:
 Per-Anders Elvertrø
Styremedlem:
Oddbjørn Mæhre (ny)


Revisor:
Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon

NOF Stjørdal sitt dekningsområde er Stjørdal og Meråker kommuner, og alle NOF-medlemmer som er bosatt i Stjørdal og Meråker er automatisk medlem i lokallaget. I tillegg kan NOF-medlemmer bosatt utenfor Stjørdal og Meråker melde fra om ønsket medlemskap i lokallaget. 75 medlemmer var ved årsslutt i 2017 registrert i NOF sin medlemsbase, en økning på 3 fra året før.
Alle medlemmer får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, normalt via e-post og vår Facebook-side. Medlemmer som ikke er registrert med e-postadresse får kun tilsendt årsmøteinnkalling i ordinær brevpost, for å redusere portoutgifter. I tillegg til dette sender vi informasjon via e-post til andre fugleinteresserte som ikke er medlemmer.

Møter

Årsmøte: 9. mars: Foredrag: Jørn Konradsen om fugleliv på Mallorca og andre steder. 18 pers. Medlemsmøter: 23. februar: Innføringskurs i Artsobservasjoner v/Andreas Winnem. 21 pers. 23. mars: Paul Shimmings fra NOF om faunakriminalitet. 15 pers. 15. november: Einar Hugnes om natur og fugleliv i Donaudeltaet. 18 pers. Styremøter: 26. januar og 18. september.

Uteaktiviteter

Vi fortsatt med Fuglevandring i Halsøen, og fra januar til april ble den arrangert første søndag hver måned, men i siste halvdel av året endret vi dette til annenhver måned: oktober og desember. Bra oppmøte på vandringene, med mellom 5-15 personer.
Fuglesangstur ble 28. mai Bjørdalen: 9 pers. og Håmmårsbukta 1. juni. 3 pers.

Uttalelser

Vi har avgitt uttalelser i følgende saker:
Kommunedelplan «Langøra med vannmiljø – 2018-2027, 2. gangs høring»
Skrevet sammen med Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker. Tema som ble berørt i uttalelsen:
- Terminalutvikling «Langøra Sør»: Utfylling av det gamle elveløpet og nedbygging av Langøra Sør vil være uakseptable naturinngrep.
- Tiltaket Stjørdal havn: Kritisk til inngripende utfyllingstiltak og asfaltverk med uholdbar plassering.
- Gangbro til Langøra vil være skadelig for natur og sikkerhet – tiltaket må legges vekk.
- Strandsone langs Tangen næringsområde – etabler i stedet et Halsøen fugleamfi.

Kyststi Molovika – Vikanlandet.
Sammen med Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker skrev vi et brev til Stjørdal kommune angående offentliggjøring i Bladet 23. mars, at det planlegges tilrettelegging av en kyststi mellom Hell og Langstein. Deler av denne stien er planlagt mellom Molovika og Vikanlandet, i åkerkanten rundt strandenga innerst i Folvikbukta. Vi rettet en sterk henstilling til Stjørdal kommune om å skrinlegge denne strekningen, av hensyn til fuglelivet. Kopi av brevet ble sendt til alle partiledere og leder i Plan- og næringskomiteen.
Brevet ble publisert i både Bladet og Stjørdals-Nytt, og i tillegg ble en kronikk publisert i Adressa 27. november av NNV Stjørdal og Meråker og NOF Stjørdal, hvor stier i sårbart terreng var tema.

Annet

Big Year 2017: På initiativ fra Raymond Borgen utlyste vi en uhøytidelig konkurranse om hvem som registrerte flest fuglearter i Stjørdal kommune i løpet av 2017. Dette resulterte i høy feltaktivitet blant flere av medlemmene, og det høyeste antall arter registrert i kommunen noensinne med 202 arter, og den kommunen i Trøndelag med flest arter i 2017. Tom Roger Østerås kom på førsteplass med 184 arter. En ny art ble også funnet, knoppsjøorre, av Bård Nyberg.
Jakkemerke. Vi fikk laget nytt jakkemerke med den nye logoen, med enkelte justeringer.
Foringsplassen i Monsberga ble opprettholdt, med to foringsautomater vinteren 2016/17. Imidlertid ble begge automatene utsatt for hærverk og ødelagt i løpet av året. En ny frøautomat ble snekret av Per-Anders Elvertrø og satt opp til vinteren 2017/18.
Hytta i Håmmårsbukta. Som følge av manglende respons på våre henvendelser og liten samarbeidsvilje fra kommunens representant i park- og idrettsavdelingen, ble vårt «leieforhold» sagt opp, og ansvaret for hytta ble overtatt av kommunen.

Utenom organiserte aktiviteter og møter var det stor aktivitet blant medlemmene, hvor bl.a. over 70 uglekasser ble hengt opp, med håp om at de blir tatt i bruk i 2018.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmene og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- «Partytelt» til bruk ved utearrangement.

Stjørdal 7. mars 2018
Per Inge Værnesbranden
Leder/sekretær