fredag 18. februar 2022

ÅRSMØTE BIRDLIFE STJØRDAL 9. mars

BirdLife Stjørdal (tidligere Norsk Ornitologisk Forening (NOF) - Stjørdal) inviterer til årsmøte. 

Som følge av utbruddet av Corona-virus (COVID-19) og innførte nasjonale restriksjoner fra 12. mars 202, ble det ikke avholdt årsmøte hverken i 2020 eller 2021. Årsmøtet i 2022 omfatter derfor de to siste årene.

Dato: 9. mars 2022, kl. 1830-2100. Sted: Daba Cafe, Søndre gate 4, Stjørdal. Cafeen er åpen fra 1830, og årsmøtet begynner kl 1900. 

På årsmøtet er det vanlige årsmøtesaker, som presentasjon av årsmeldinger og regnskap, samt valg. Nye og oppdaterte vedtekter skal også vedtas. Årsmeldingene for 2020 og 2021 offentliggjøres her, mens regnskap og vedtekter blir gjennomgått på årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det en serie bilder fra Öland, Sverige, fra en fototur i juni 2019, av Per Inge Værnesbranden. Det blir en blanding av fugler, planter, insekter og landskap fra et unikt landskap og annerledes natur i Norden.  

Dvergfluesnapper, Öland. Foto: Per Inge Værnesbranden


Alle medlemmer som har en registrert en e-postadresse, får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss gjennom året. I tillegg sender vi informasjon via e-post til andre fugleinteresserte som ikke er medlemmer. Medlemmer som ikke er registrert med e-postadresse får kun tilsendt årsmøteinnkalling i ordinær brevpost, for å redusere portoutgifter. Vi har en Facebook-side som blir brukt til annonsering av møter, aktiviteter og arrangement, og hvor brukerne kan legge ut bilder og meldinger.

Fugleliv i Vingebukta. Foto: Per Inge VærnesbrandenÅRSMELDING 2020

Styret for 2020 har bestått av:
Leder/sekretær:  Per Inge Værnesbranden
Nestleder:           Jo Anders Auran
Kasserer:            Einar Hugnes
Styremedlem:     Oddbjørn Mæhre
Styremedlem:     Jostein Bidtnes
Styremedlem:     Eldar Eiksund (ny)
Styremedlem:     Raymond Borgen (ny)
Varamedlem:     Per-Anders Elvertrø
Varamedlem:     Vidar Krøke Steinvik

Revisor: Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon
NOF Stjørdal sitt dekningsområde er Stjørdal og Meråker kommuner, og alle NOF-medlemmer som er bosatt i Stjørdal og Meråker er automatisk medlem i lokallaget. I tillegg kan NOF-medlemmer bosatt utenfor Stjørdal og Meråker melde fra om ønsket medlemskap i lokallaget. 88 medlemmer var ved årsslutt registrert i NOF sin medlemsbase, en økning på 3 fra året før. 

På grunn av utbruddet av korona-virus (COVID-19) og innføring av strenge restriksjoner fra 12. mars 2020, ble også våre aktiviteter resten av året påvirket av dette, og det meste av innendørs møteaktiviteter ble avlyst. 

Møter
Alle møter er blitt holdt på Daba Cafe, Søndre gate 4.
Årsmøte 7. februar. 17 oppmøtte. Valg: To nye kandidater til styret var foreslått og sa ja: ELdar Eiksund og Raymond Borgen. Siden alle i det sittende styret stilte til gjenvalg, ble det besluttet å utvide styret med de to nye. På første styremøte etter årsmøtet ble to av vervene omgjort til varamedlem. Etter årsmøtet viste Bjørn Fuldseth flotte bilder fra Cuba og Panama, og Paul Shimmings hadde et foredrag om gås i Norge.
Medlemsmøter: 9. desember. 12 oppmøtte. Julemøte med medlemmenes egne bilder fra året som har gått, både av sjeldne fugler og fra turer vi har hatt. 
Styremøter: 23. januar, 3. mars og 7. september.

Uteaktiviteter/turer 
24. mai: Tur til Åstjønna og omegn, Forradalen. 9 deltakere. På grunn av sein vår med mye snø, var ennå det meste av Åstjønna islagt, med kun noen mindre råker, hvor det lå rastende horndykker og smålom. På dyrkamarka ovenfor Åsanfeltet så vi mye rastende spurvefugler og vadefugler, bl.a. første funn av myrsnipe for lokaliteten.
13-14. juni: Dobbeltbekkasintur til Øvre Forra. 6 deltakere fikk oppleve spillende dobbeltbekkasin (3-4 individer) på den eneste kjente leiken i Stjørdal kommune. Andre uvanlige fugleopplevelser var fiskeørn, dvergfalk og svartand. 
24-25. juni: Stordalen - Lødøljsjøan, Meråker. Bare to deltakere på en litt strevsom tur pga mye snø, inn til Lødøljsjøan og omegn, for å sjekke opp gamle lappspurvforekomster, i forbindelse med at lappspurv var valgt til Årets Fugl av NOF. Ingen lappspurv ble funnet, men flere aktuelle lokaliteter ble ikke undersøkt pga vanskelig tilgjengelighet grunnet mye snø, og begrenset med kapasitet for to personer til å kunne rekke over hele området. Interessante observasjoner var bl.a. sangsvane, sjøorre, svartand og havelle.
14. august: Nausttreff ved Vingebukta, Skatval. Uformelt treff ved naustet til Jo Anders Auran, med grilling og sosialt samvær, fugleprat og fuglekikking. 8-9 deltakere.

Uttalelser, innspill, høringer
Vi har avgitt uttalelser i følgende saker:
 • Vi har sammen med Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, og Stjørdal jeger- og fiskeforening skrevet innspill til Planprogram KPA 2020 - arealplan, sammenfattet av Marius Nilsen, Forum for Natur og Friluftsliv (FNF). Vi påpekte områder som må unntas for utbygging av hensyn til naturverdier og friluftsliv.
 • Reguleringsplan Hell Arena. Uttalelse skrevet sammen med Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker. Hell Arena er planlagt som et motorsenter på Frigården, og vil medføre store naturinngrep i et område med skog og myr, med variert flora og fauna, og flere rødlistearter.
 • Vi har også gitt innspill til Stjørdal kommunes arbeid med kartlegging av viktige friluftsområder.
 • NOF Trøndelag v/Reidar Hindrum og NOF Stjørdal v/Per Inge Værnesbranden publiserte et innlegg i debattforumet Trønderdebatt, i forbindelse med Nye Veiers utvidelse av E6 Hellstranda og utfylling på 50.000kvm i utløpet av Stjørdalselva.

Annet
 • Vi deltok på Strandryddedagen 2. mai, med ansvarsområde fra Sutterøleiret til Folvikbukta.
 • Foringsplassen i Monsberga ble holdt i gang fram til våren, og tatt i bruk igjen fra november, med en foringsautomat. Per-Anders Elvertrø har ansvar for innkjøp av fuglemat og sørge for etterfylling av automaten.
 • Ringmerking Sandfærhus Ornitologiske Stasjon (SOS). Ringmerkinga fikk en ny vår (bokstavelig talt) i 2020 etter å ha ligget på et lavt nivå tidligere år, og 929 fugler av 37 arter ble merket. Nye merkearter ble strandsnipe, flaggspett, gulbrynsanger, spettmeis og stillits.

Eiendeler
Vi har etterhvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er tilgjengelig for medlemmer og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører gamle NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- "Partytelt" til bruk ved utearrangement.

Stjørdal 30. mars 2021
Per Inge Værnesbranden
Leder/sekretær

Horndykker. Foto: Per Inge Værnesbranden
ÅRSMELDING 2021

Styret for 2021 har bestått av:
Leder/sekretær:  Per Inge Værnesbranden
Nestleder:           Jo Anders Auran
Kasserer:            Einar Hugnes
Styremedlem:     Oddbjørn Mæhre
Styremedlem:     Jostein Bidtnes
Styremedlem:     Eldar Eiksund
Styremedlem:     Raymond Borgen
Varamedlem:     Per-Anders Elvertrø
Varamedlem:     Vidar Krøke Steinvik

Revisor: Bård Nyberg

Som en følge av utbruddet av korona-virus (COVID-19) og innføring av strenge restriksjoner fra 12. mars 2020, ble møte- og aktivitetsnivå sterkt påvirket av dette også i 2021. Det ble derfor ikke avholdt årsmøte i 2021, og styret fortsatte med de samme medlemmene et år til. 

Nytt navn
2021 ble et historisk år for Norsk Ornitologisk Forening (NOF), da foreningen endret navn til BirdLife Norge. Dette skjedde på NOFs årsmøte på Scandic Hell Hotel, Stjørdal 9. oktober, og ble vedtatt med stort flertall. Som følge av dette har også alle fylkes- og lokallag endret sine respektive navn, og NOF Stjørdal blir heretter benevnt Birdlife Norge - Stjørdal lokallag, i dagligtale for BirdLife Stjørdal.

Medlemmer
NOF Stjørdal sitt dekningsområde er Stjørdal og Meråker kommuner, og alle NOF-medlemmer som er bosatt i Stjørdal og Meråker er automatisk medlem i lokallaget. I tillegg kan NOF-medlemmer bosatt utenfor Stjørdal og Meråker melde fra om ønsket medlemskap i lokallaget. Ved årsslutt 2021 var 96 medlemmer registrert i Birdlife Norge sin medlemsbase (Hypersys), en økning på 7 fra året før. 

Møter
På grunn av restriksjoner som følge av COVID-19 ble det ikke avholdt noen medlemsmøter i 2021. Årsmøtet ble også utsatt. Det ble holdt 3 styremøter i løpet av året. 

Uteaktiviteter/turer
14. mars: Flatholman, Muruvika. 10 personer deltok, og fikk oppleve store ærfuglflokker og andre sjøfugler på nært hold i fint vær.
25. april: Almovatnet og omegn. 6 personer møtte opp. Bra med liv av ender i vatnet, bl.a. stjertand. 
22. mai: Tur til Åstjønna og omegn, Forradalen. 8 deltakere. Lokaliteten er en yndet rasteplass for våtmarksfugler og spurvefugler om våren, og vi fikk sett mye forskjellig, innkludert tre par med horndykkere, som hekker i Åstjønna. 
En planlagt tur til urskogen i Nevra naturreservat 8. mai måtte avlyses pga vårløysing og stengte veier.
3. oktober: EuroBirdWatch, arrangement som gjennomføres over hele Europa, og med mål om å telle alt av fugler. Vi hadde standplass ved Gråelvosen, med informasjon om NOF (som navnet var da) og vervemateriell, samt teleskop som forbipasserende kunne se på fuglene i. Noe utfordrende værforhold, men mye fugler.

Prosjekt
Vi har startet opp et prosjekt med fokus på bakkehekkende fugler i jordbrukslandskapet, i første rekke vipe og storspove, hvor vi bl.a. forsøker å kartlegge hekkelokaliteter. Facebooksida "Storspoven og vipa" er opprettet hvor vi legger ut nyheter og oppdateringer om disse artene. Jostein Bidtnes har vært initiativtaker og pådriver for prosjektet. 
Vi innledet samarbeid med landbrukskontoret i Stjørdal kommune, om informasjon til gårdbrukere i Stjørdal. Den 5. mai ble det arrangert fagkveld om vipa, på Skatval, hvor det var sendt ut invitasjon til alle gårdbrukere i dalføret på forhånd. 10 engasjerte gårdbrukere møtte opp, og gode råd og erfaringer ble utvekslet. 
Andre arter vi følger med på er bl.a. sandsvale og hekkekolonier. Restaurering av gamle kolonier i sandtak har vært diskutert. 

Uttalelelser, innspill, høringer
Vi har avgitt uttalelser eller innspill i følgende saker:
 • Stjørdal kommune "Kommunedelplan naturmangfold": Felles innspill levert av Forum for natur og Friluftsliv (FNF) Trøndelag på vegne av NOF Stjørdal, NOF avdf. Trøndelag, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker, Naturvernforbundet i Trøndelag, og Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga. Vi leverte ei lang liste over aktuelle og bevaringsverdige områder og lokaliteter i kommunen, inkludert noen lokaliteter som er aktuelle for restaurering. 
Annet
 • Vi deltok på Strandryddedagen 24. april, med ansvartsområde fra Sutterøleiret til Folvikbukta.
 • Foringsplassen i Monsberga ble holdt i gang fram til våren, og tatt i bruk igjen fra november, med en foringsautomat. Per-Anders Elvertrø har ansvar for innkjølp av fuglemat og sørge for etterfylling av automaten.
 • Ringmerking Sandfærhus Ornitologiske Stasjon (SOS). Totalt ble 1057 fugler av 37 arter ringmerket på SOS. Nye merkearter ble dvergspett og skjære, samt gransanger av underarten Ph. c. tristis. Fasilitetene ble kraftig forbedret da vi med økonomisk støtte fra NOF avd. Trøndelag fikk kjøpt et anneks (3x3 m) til bruk som merkebu, og som ble satt opp på dugnad i løpet av sommeren. Vi fikk også vist fram merkeplassen og bua til deltakerne på NOFs årsmøte 9. oktober. 
Eiendeler
Vi har etterhvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er tilgjengelig for medlemmer og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører gamle NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- "Partytelt" til bruk ved utearrangement.

Stjørdal 11. februar 2022
Per Inge Værnesbranden
Leder/sekretær

Fra tur til Almovatnet. Foto: Per Inge Værnesbranden