onsdag 3. oktober 2018

EuroBirdwatch 7. oktober i Halsøen, møter og aktiviteter høsten 2018

NOF Stjørdal starter opp høsten med tilbud om møter og aktiviteter.

Kortnebbgjess. Foto: Per Inge Værnesbranden


6.-7. oktober: EuroBirdwatch 
BirdLife International gjennomfører helga 6.-7. oktober arrangementet EuroBirdwatch for 25. år på rad. Fokuset er som vanlig trekkende fuglearter og behovet for å ivareta viktige rasteplasser langs trekkrutene. Et av hovedmålene er å telle så mange individer og arter i løpet av helga, og dette skal rapporteres til www.artsobservasjoner.no, innen kl 17.00 på søndag. NOF oppfordrer derfor alle fugleinteresserte om å være ute, observere og rapportere. Du kan lese mer om dette her: EuroBirdwatch

NOF Stjørdal har et eget arrangement søndag 7. oktober, kl 10.00-13.00, i Halsøen.
Vi vil ha en stand ved gangstien på Tangen næringsområde, utenfor bygget til Helse Midt-Norge/Nord Universitet. Markert med rød ring på kart under.
Her har vi informasjonsmateriell om NOF, vervebrosjyrer, klistremerker med mer, samt en liten fuglequiz med premiering. Det vil også bli servert kaffe/te og kaker. Vi stiller med teleskop og kikkerter for å studere fuglene som holder til i Gråelvosen og på Langøra, og det som måtte fly over. Det er mye grågås og kortnebbgås som holder til i Stjørdal for tida, så det vil bli gode muligheter for å se dem på nært hold.

Grågjess. Foto: Per Inge Værnesbranden


MØTER OG AKTIVITETER 

17. oktober. Kl 19.00. Prestegårdskafeen, Stjørdal museum (ved Værnes kirke).
Fagsjef Ingar J. Øien i NOF presenterer spennende prosjekt som NOF arbeider med, om snøugla.

6. november: Fuglekassesnekring på Stokkan ungdomsskole. Nærmere detaljer vil bli offentliggjort når det nærmer seg.

29. november: Kl 19.00. Prestegårdskafen.
Georg Bangjord fra Trondheim er en av Trøndelags, og kanskje Norges fremste eksperter på ugler. Vi får her et foredrag om ugler og bl.a. tips om hvordan lage og henge opp uglekasser.

Vi sender ut informasjon til medlemmene og oppdaterer bloggen foran hvert arrangement. Vi har også en side på Facebook, som heter Norsk Ornitologisk Forening - Stjørdal lokallag. Følg med!

fredag 9. mars 2018

Årsmøtet for året 2017.

Årsmøtereferat

Årsmøtet for NOF Stjørdal ble holdt på Prestegårdskafeen, Stjørdal Museum, 8. mars kl. 19.00-22.00. Antall personer som møtte opp var 16 stk. 

Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden

Leder Per Inge Værnesbranden ønsket velkommen, og var ordstyrer og referent.

Program for møtet:

1. Årsmelding 2017. Ble lest opp av Per Inge. Årsmeldingen ble godkjent uten endringer.

2. Regnskap 2017. Gjennomgått av kasserer Einar Hugnes, med korte redegjørelser for enkelte poster. Av utgiftsposten var mesteparten gått til ringmerkingsutstyr, jakkemerker og premier. Mesteparten av dette fikk vi dekket av tilskudd fra NOF avd. Nord-Trøndelag, etter søknad. 
Overskudd på kr. 5362,12 + kontant kassebeholdning på kr. 370,50 = beholdning på kr. 5732,62 ved årets slutt.
Regnskapet ble godkjent. 

3. Valg. Av styrets 8 medlemmer, stilte 7 til gjenvalg. Kjell Thore Leinhardt ønsket ikke gjenvalg. En ny kandidat stilte til valg, Jostein Bidtnes, og ble valgt inn ved akklamasjon. Vi vil takke Kjell Thore takk for innsatsen i styret gjennom flere år. 

Per Inge, som også er med styret i NOF avd. Nord-Trøndelag, informerte samtidig om årsmøtet i fylkesavdelingen på Tautra 13. april. Ettersom NOF-avdelingene i Nord- og Sør-Trøndelag har gått for sammenslåing, er det ønskelig med representanter fra aktive lokallag i det nye fylkesstyret. I samband med nytt fylkesstyre foreslo Per Inge også at vi oppdaterer lokallagets vedtekter. Dette vil bli egne tema som tas opp når det blir aktuelt, og blir en sak for vårt neste årsmøte.

4. Pause med servering av kaffe/te og kjeks. 

5. Fugleåret 2017. Etter en oppfordring til aktive fotografer, ble nesten 60 bilder fra 2017 samlet inn på forhånd og presentert. De som bidro med bilder var Einar Hugnes, Jo Anders Auran, Jan Inge Svensson, Kjell Ove Svartås, Oddbjørn Mæhre, Per Inge Værnesbranden og Raymond Borgen.

Foruten at fotografene hadde historier og opplevelser til bildene, ble årets fuglebilde kåret gjennom avstemning blant møtedeltakerne ved å gi poeng til de tre beste bildene (utenom egne bilder). 

Oddbjørn Mæhre sitt bilde av vandrefalk med en rødstilk i klørne ble en klar vinner med 16 poeng. Bildet ble tatt ved Gråelvosen. Premie er et gavekort på 150 kr på Stjørdal Foto.

Vandrefalk med rødstilk. Foto: Oddbjørn Mæhre.

Her er de neste bildene som fikk 4 poeng eller høyere: 

12 poeng: Gråspett. Foto: Einar Hugnes.

11 poeng: Spurveugle. Foto: Oddbjørn Mæhre

9 poeng: Traner i paring. Foto: Per Inge Værnesbranden

5 poeng: Vaktel. Foto: Oddbjørn Mæhre.

5 poeng: Konglebit. Foto: Per Inge Værnesbranden.

4 poeng: Spurveugle i stærkasse. Foto: Einar Hugnes.

4 poeng: Brushane og dvergsnipe. Foto: Kjell Ove Svartås.

'
Raymond Borgen tok deretter over med en gjennomgang av året 2017, delt inn i ulike tema som handlet om feltaktiviteter, møter, sjelden fugler, folk i felten, ringmerking, Big Year osv., rikt illustrert med bilder. 

Raymond kom også inn på nye standarder for skogbruket, bl.a. flere rovfugler og ugler som skogbrukerne er pliktige til å ta hensyn til ved skogshogst i hekketida. Vi må derfor være våkne og rapportere hekkeplasser til de rette instanser og ressurspersoner slik at ikke hekkeplasser blir utradert og hekkinga ikke blir forstyrret. 

Raymond presenterte også en spennende nyhet som alle NOF-medlemmer vil ha fordel av, og som han har fått ordnet etter avtale med NOF-sekretariatet. Hva det gjelder røpes ikke her, da det ennå ikke er offisielt, men vil bli kunngjort via NOF sentralt om ikke lenge. 

I anledning Big Year-konkurransen, som gikk ut på å registrere flest mulig arter i Stjørdal kommune i løpet av året, ble Årets observatør og Årets observasjone kåret. Tom Roger Østerås ble Årets observatør med 184 registrerte arter, og Bård Nyberg som stor for Årets observasjon, med knoppsjøorren som ble sett på Vinge, og som var eneste nye fugleart for kommunen i 2017. 

Bård Nyberg mottar en gave for Årets observasjon, av Raymond Borgen.
Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden.

Tom Roger Østerås fikk en nyttig gave for Årets observatør.
Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden.

Årsmelding og regnskap 2017.


Årsmelding for 2017

Styret for 2017 besto av:
Leder/sekretær:
Per Inge Værnesbranden
Nestleder:
Jo Anders Auran
Kasserer:
Einar Hugnes
Styremedlem:
Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem:
Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem:
Kjell Arnfinn Aune
Styremedlem:
 Per-Anders Elvertrø
Styremedlem:
Oddbjørn Mæhre (ny)


Revisor:
Bård Nyberg

Medlemmer, informasjon

NOF Stjørdal sitt dekningsområde er Stjørdal og Meråker kommuner, og alle NOF-medlemmer som er bosatt i Stjørdal og Meråker er automatisk medlem i lokallaget. I tillegg kan NOF-medlemmer bosatt utenfor Stjørdal og Meråker melde fra om ønsket medlemskap i lokallaget. 75 medlemmer var ved årsslutt i 2017 registrert i NOF sin medlemsbase, en økning på 3 fra året før.
Alle medlemmer får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, normalt via e-post og vår Facebook-side. Medlemmer som ikke er registrert med e-postadresse får kun tilsendt årsmøteinnkalling i ordinær brevpost, for å redusere portoutgifter. I tillegg til dette sender vi informasjon via e-post til andre fugleinteresserte som ikke er medlemmer.

Møter

Årsmøte: 9. mars: Foredrag: Jørn Konradsen om fugleliv på Mallorca og andre steder. 18 pers. Medlemsmøter: 23. februar: Innføringskurs i Artsobservasjoner v/Andreas Winnem. 21 pers. 23. mars: Paul Shimmings fra NOF om faunakriminalitet. 15 pers. 15. november: Einar Hugnes om natur og fugleliv i Donaudeltaet. 18 pers. Styremøter: 26. januar og 18. september.

Uteaktiviteter

Vi fortsatt med Fuglevandring i Halsøen, og fra januar til april ble den arrangert første søndag hver måned, men i siste halvdel av året endret vi dette til annenhver måned: oktober og desember. Bra oppmøte på vandringene, med mellom 5-15 personer.
Fuglesangstur ble 28. mai Bjørdalen: 9 pers. og Håmmårsbukta 1. juni. 3 pers.

Uttalelser

Vi har avgitt uttalelser i følgende saker:
Kommunedelplan «Langøra med vannmiljø – 2018-2027, 2. gangs høring»
Skrevet sammen med Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker. Tema som ble berørt i uttalelsen:
- Terminalutvikling «Langøra Sør»: Utfylling av det gamle elveløpet og nedbygging av Langøra Sør vil være uakseptable naturinngrep.
- Tiltaket Stjørdal havn: Kritisk til inngripende utfyllingstiltak og asfaltverk med uholdbar plassering.
- Gangbro til Langøra vil være skadelig for natur og sikkerhet – tiltaket må legges vekk.
- Strandsone langs Tangen næringsområde – etabler i stedet et Halsøen fugleamfi.

Kyststi Molovika – Vikanlandet.
Sammen med Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker skrev vi et brev til Stjørdal kommune angående offentliggjøring i Bladet 23. mars, at det planlegges tilrettelegging av en kyststi mellom Hell og Langstein. Deler av denne stien er planlagt mellom Molovika og Vikanlandet, i åkerkanten rundt strandenga innerst i Folvikbukta. Vi rettet en sterk henstilling til Stjørdal kommune om å skrinlegge denne strekningen, av hensyn til fuglelivet. Kopi av brevet ble sendt til alle partiledere og leder i Plan- og næringskomiteen.
Brevet ble publisert i både Bladet og Stjørdals-Nytt, og i tillegg ble en kronikk publisert i Adressa 27. november av NNV Stjørdal og Meråker og NOF Stjørdal, hvor stier i sårbart terreng var tema.

Annet

Big Year 2017: På initiativ fra Raymond Borgen utlyste vi en uhøytidelig konkurranse om hvem som registrerte flest fuglearter i Stjørdal kommune i løpet av 2017. Dette resulterte i høy feltaktivitet blant flere av medlemmene, og det høyeste antall arter registrert i kommunen noensinne med 202 arter, og den kommunen i Trøndelag med flest arter i 2017. Tom Roger Østerås kom på førsteplass med 184 arter. En ny art ble også funnet, knoppsjøorre, av Bård Nyberg.
Jakkemerke. Vi fikk laget nytt jakkemerke med den nye logoen, med enkelte justeringer.
Foringsplassen i Monsberga ble opprettholdt, med to foringsautomater vinteren 2016/17. Imidlertid ble begge automatene utsatt for hærverk og ødelagt i løpet av året. En ny frøautomat ble snekret av Per-Anders Elvertrø og satt opp til vinteren 2017/18.
Hytta i Håmmårsbukta. Som følge av manglende respons på våre henvendelser og liten samarbeidsvilje fra kommunens representant i park- og idrettsavdelingen, ble vårt «leieforhold» sagt opp, og ansvaret for hytta ble overtatt av kommunen.

Utenom organiserte aktiviteter og møter var det stor aktivitet blant medlemmene, hvor bl.a. over 70 uglekasser ble hengt opp, med håp om at de blir tatt i bruk i 2018.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av en del feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmene og kan lånes:
- Lavvo (spisstelt)
- Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
- Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
- «Partytelt» til bruk ved utearrangement.

Stjørdal 7. mars 2018
Per Inge Værnesbranden
Leder/sekretærfredag 16. februar 2018

Aktivitetsoversikt våren 2018

Her kommer litt om hva som er planlagt av møter og turer fram til sommeren. 
* 22. februar, kl 1900: Medlemsmøte på Prestegårdskafeen, Stjørdal museum. 
Nostalgikveld. Etter ønske fra "nye" medlemmer om hva vi som har vært med noen år, har holdt på med i tidligere tider. Ugler er aktuelle for tida, og derfor starter vi med en bildeserie fra turer på 80- og 90-tallet, med ugler i fokus, v/Per Inge, bl.a. av lappugle og slagugle fra Jämtland. Oppfordrer de som har opplevelser og bilder om å ta med bilder, enten som lysbilder (dias) eller digitalt. Vi stiller med gammeldags analogt apparatur for visning av lysbilder.
* 8. mars: kl 1900. Årsmøte. Prestegårdskafeen.
Foruten vanlig årsmøtesaker vil vi få til en presentasjon av fugleåret 2017 i bilder. En oppfordring går til alle som har bilder av uvanlige/sjeldne fugler eller gode bilder av vanlige fugler i Stjørdal/Meråker i 2017, om å plukk ut de beste bildene (inntil 15 bilder). Alle bildene blir presentert samlet, og møtedeltakerne kan deretter stemme over det beste bildet. Kanskje blir det en liten premie til "vinneren"?
Nærmere detaljer blir sendt ut snart, og aktuelle fotografer kontaktet.
Det blir også viet oppmerksomhet og premiering til de som var med på "Big Year 2017" i Stjørdal.
Det blir sendt ut egen innkalling til årsmøtet.
Dvergmåse, Halsøen 1. september 2017. Foto: Per Inge Værnesbranden.
* 22. mars: kl. 1900: Medlemsmøte. Prestegårdskafeen. 
Tema: Fuglefotografering. Kjetil Schjølberg fra Stjørdal Foto kan det aller meste innen fuglefotografering, og vil avsløre noen triks for å ta gode fuglebilder. Vi vil følge opp med en utedag påfølgende helg for å prøve ut ny lærdom. Dette bestemmes på møtet. 


Konglebit, Steinvik, desember 2017.Foto: Per Inge Værnesbranden.
 * 8. april: kl. 10.00: Fuglevandring i Halsøen.

Vi har også planlagt en fellestur til Innherred (Ørin, Leksdalsvatnet m.m.) i mai. Detaljer er ikke klare ennå.

Snadderand, Almovatnet. Foto: Per Inge Værnesbranden.
Oppdatert informasjon vil kommer på FB-sida og det vil også bli sendt ut e-post til medlemmer og andre interesserte når detaljer og andre ting er klare. Møtene og turene er åpne for alle, uansett medlemskap eller ikke.

torsdag 1. februar 2018

Fuglevandring i Halsøen 4. februar

Vi starter med årets første fuglevandring i Halsøen. Oppmøte på parkeringsplassen mellom Nord Universitet og Statoil (merket P på kart) kl 10.00. Ferdig ca. kl 11.30.
Vi starter i andre enden denne gangen, og begynner ved utløpet av Gråelva, og beveger oss langs gangvegen mot E6. Det er som vanlig mye fugl i Halsøen, foruten de tallrike stokkendene, også noen krikkender og brunnakker. En bergand har også vært sett i vinter. Kanskje kan det dukke opp noe spennende, som dvergdykker eller polarmåse?
Vi har teleskop til utlån dersom du ikke har selv.

Bergand, hann og hunn. Foto: Per Inge Værnesbranden.