fredag 8. april 2022

AKTIVITETER FOR BIRDLIFE STJØRDAL VÅREN 2022

BirdLife Stjørdal har planlagt ulike aktiviteter fram til sommeren, og her kommer noen av dem. Vi håper du har anledning til å bli med. Vi stiller ingen krav om kunnskapsnivå for å bli med, her er alle velkomne, fra nybegynnere til erfarne fuglekjennere. Målet er at alle skal få mer kunnskap om fuglene og ha omtanke for fuglene og leveområdene deres. Økt kunnskap om fugler og naturen vil også gi større utbytte av turene man har utendørs, og øke forståelsen for å ta vare på våre naturlige omgivelser.  

I tillegg til de planlagte aktivitetene kommer vi også til å arrangere spontane turer på kort varsel (1-3 dager i forveien) innen Stjørdal kommune, alt etter hva som er av interesse å se og egnete værforhold.  

Rødstilk. Foto: Per Inge Værnesbranden.

 20. april kl 1900: Medlemsmøte. Prestegårdskafeen, Stjørdal Museum (ved Værnes kirke). Prestmoveien 2, Stjørdal.
Tema: Årets Fugl: Rødstilken. BirdLife Norge velger hvert år en fugleart som vi ønsker ekstra fokus på. Formålet er å skape engasjement i befolkningen, samt å samle inn ny og verdifull kunnskap. Paul Shimmings fra BirdLife Norge kommer og holder et foredrag om rødstilken, som nylig ble innlemmet i den norske rødlista over trua arter. Det vil også bli litt om en annen art som også er på rødlista, vipa. Begge artene er aktuelle for oss i Stjørdal, og vi vil forsøke å gjøre en innsats på kartlegging både på rødstilk og vipe. Se mer om vipa lenger ned. Det er gratis inngang, og anledning til å kjøpe kaffe/te/brus og kaker for en rimelig penge. Velkommen! 

30. april. Morgentur innover Remarka, til Hestsjøen/Hessjøen og Kvittemsmyra. Vi møtes på P-plassen ved Resve kl 0700 (fra Remyra grendehus, følg veien mot travbanen). 
Remarka er et populært utfartsområde for mange stjørdalinger, og det er opparbeidet stier innover mot Hestsjøen/Hessjøen (hva som er rett navn, er omdiskutert blant de lærde og almuen), og vi går eller sykler innover, alt etter vær og føre. Vi passerer gjennom et variert skoglandskap, myrområder og vann, med mulighet til å oppleve et variert utvalg av fugler og fuglesang. Kvittemsmyra sørøst for Hestsjøen utmerker seg med et rikt fugleliv, med vadere, trane, ender og smålom. Bekledning etter været, men fordel å ha på støvler eller vanntett fottøy. Egnet for sykkel det meste av turen. Ta gjerne med matpakke og drikke. Nærmere detaljer og veibeskrivelse kommer før turen. Kartutsnitt fra norgeskart.no

22. mai: Tur til Selbu. Oppmøte ved Prix Hell kl 0800. Vi avlegger nabokommunen i sør et besøk. Målet er to naturreservat, Låen og Fitjan, ved sistnevnte er det lagt til rette for fuglekikking, og foretatt restaurering av området slik at også fuglene trives bedre. Begge lokalitetene utgjøres av tjern og våtmarksområder med rikt fugleliv, bl.a. horndykker, andefugler, vadere, m.m. Knekkand og skjeand ses regelmessig, og våren 2021 ble ringand, en nordamerikansk andeart, observert ved Fitjan i midten av mai. 

5-6. juni. Tur til Kongrosletta naturreservat. Nærmere detaljer kommer senere. 
Dette er et nylig oppretta naturreservat (11 km2) som ligger mellom Sondalen og Brattbekktjønna i Flora, og består av store partier med svært rik vegetasjon av både skog og myr. Formålet med turen er å bli kjent med fuglelivet i områder som er dårlig kartlagt fra før. Det legges opp til starte på ettermiddag/kveld med overnatting, men det er fullt mulig å komme på morgenen og bli med. Vi vil komme tilbake med detaljert informasjon når det nærmer seg.  

Kartutsnitt fra norgeskart.no


FUGLER I KULTURLANDSKAPET
Vi har startet opp et prosjekt med fokus på fugler i kulturlandskapet i Stjørdal og Meråker, og spesielt vipe og storspove, begge er på rødlista over trua arter. Vi forsøker å kartlegge hekkeplasser, og samtidig ha dialog med gårdbrukere som har disse artene hekkende på jorda si, slik at man unngår å ødelegge hekkinga. Et av grepene vi tar er en konkurranse, som vi håper stimulerer til å finne flere hekkeplasser. 

En annen art som vi også kartlegger, er sandsvala. De hekker i sandtak eller i elvebrinker hvor elva har gravd seg inn og dannet perfekte hekkeplasser for sandsvalene. Kjenner du til hekkeplasser for sandsvale, er vi interessert i det. Godt kjente hekkeplasser fra før er Hembre grustak i Hegra, og sandtaket ved E14, Øverkil i Flora.  

KONKURRANSE!!! -fugler i kulturlandskapet
Vipe, storspove og sanglerke er redusert med opptil 75% på få tiår. Intensivt jordbruk og andre årsaksforhold har ført til kraftig desimering i bestandene. Vi ønsker derfor med dette å rette søkelyset mot vår egen kommune, der vi siden i fjor har hatt et prosjekt mot bønder og vipe i kulturlandskapet.Vi arrangerer derfor i år en konkurranse der vi ber om hjelp til å avdekke hekkeforsøk. 

For å være med må man fremvise dokumentasjon på hekkeforsøk, bilde eller detaljert beskrivelse, som legges inn på en egen fb-side. Se nederst. 

Vi premierer etter følgende kriterier:
Premie 1: den som påviser flest hekkinger av vipe, storspove og sanglerke (med bilde eller detaljert beskrivelse): Fuglenes fantastiske verden
Premie 2: vilkårlig trekning av alle som har deltatt og påvist min. én av de tre artene (med bilde eller detaljert beskrivelse): Blåmeisene i ospestammen
Hvis du ikke får linken til å virke, kan du søke opp bøkene på www.naturogfritid.no

For å være med i konkurransen legges hekkefunn inn på følgende side: Storspoven og vipa 

Hvis du ikke er på Facebook, kan du rapportere hekkefunn til josteinbidtnes@hotmail.com eller stjordal@birdlife.no. 

NB: Kjente hekkeplasser av vipe på Skatval fra i fjor, er unntatt årets konkurranse.