fredag 9. mars 2018

Årsmøtet for året 2017.

Årsmøtereferat

Årsmøtet for NOF Stjørdal ble holdt på Prestegårdskafeen, Stjørdal Museum, 8. mars kl. 19.00-22.00. Antall personer som møtte opp var 16 stk. 

Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden

Leder Per Inge Værnesbranden ønsket velkommen, og var ordstyrer og referent.

Program for møtet:

1. Årsmelding 2017. Ble lest opp av Per Inge. Årsmeldingen ble godkjent uten endringer.

2. Regnskap 2017. Gjennomgått av kasserer Einar Hugnes, med korte redegjørelser for enkelte poster. Av utgiftsposten var mesteparten gått til ringmerkingsutstyr, jakkemerker og premier. Mesteparten av dette fikk vi dekket av tilskudd fra NOF avd. Nord-Trøndelag, etter søknad. 
Overskudd på kr. 5362,12 + kontant kassebeholdning på kr. 370,50 = beholdning på kr. 5732,62 ved årets slutt.
Regnskapet ble godkjent. 

3. Valg. Av styrets 8 medlemmer, stilte 7 til gjenvalg. Kjell Thore Leinhardt ønsket ikke gjenvalg. En ny kandidat stilte til valg, Jostein Bidtnes, og ble valgt inn ved akklamasjon. Vi vil takke Kjell Thore takk for innsatsen i styret gjennom flere år. 

Per Inge, som også er med styret i NOF avd. Nord-Trøndelag, informerte samtidig om årsmøtet i fylkesavdelingen på Tautra 13. april. Ettersom NOF-avdelingene i Nord- og Sør-Trøndelag har gått for sammenslåing, er det ønskelig med representanter fra aktive lokallag i det nye fylkesstyret. I samband med nytt fylkesstyre foreslo Per Inge også at vi oppdaterer lokallagets vedtekter. Dette vil bli egne tema som tas opp når det blir aktuelt, og blir en sak for vårt neste årsmøte.

4. Pause med servering av kaffe/te og kjeks. 

5. Fugleåret 2017. Etter en oppfordring til aktive fotografer, ble nesten 60 bilder fra 2017 samlet inn på forhånd og presentert. De som bidro med bilder var Einar Hugnes, Jo Anders Auran, Jan Inge Svensson, Kjell Ove Svartås, Oddbjørn Mæhre, Per Inge Værnesbranden og Raymond Borgen.

Foruten at fotografene hadde historier og opplevelser til bildene, ble årets fuglebilde kåret gjennom avstemning blant møtedeltakerne ved å gi poeng til de tre beste bildene (utenom egne bilder). 

Oddbjørn Mæhre sitt bilde av vandrefalk med en rødstilk i klørne ble en klar vinner med 16 poeng. Bildet ble tatt ved Gråelvosen. Premie er et gavekort på 150 kr på Stjørdal Foto.

Vandrefalk med rødstilk. Foto: Oddbjørn Mæhre.

Her er de neste bildene som fikk 4 poeng eller høyere: 

12 poeng: Gråspett. Foto: Einar Hugnes.

11 poeng: Spurveugle. Foto: Oddbjørn Mæhre

9 poeng: Traner i paring. Foto: Per Inge Værnesbranden

5 poeng: Vaktel. Foto: Oddbjørn Mæhre.

5 poeng: Konglebit. Foto: Per Inge Værnesbranden.

4 poeng: Spurveugle i stærkasse. Foto: Einar Hugnes.

4 poeng: Brushane og dvergsnipe. Foto: Kjell Ove Svartås.

'
Raymond Borgen tok deretter over med en gjennomgang av året 2017, delt inn i ulike tema som handlet om feltaktiviteter, møter, sjelden fugler, folk i felten, ringmerking, Big Year osv., rikt illustrert med bilder. 

Raymond kom også inn på nye standarder for skogbruket, bl.a. flere rovfugler og ugler som skogbrukerne er pliktige til å ta hensyn til ved skogshogst i hekketida. Vi må derfor være våkne og rapportere hekkeplasser til de rette instanser og ressurspersoner slik at ikke hekkeplasser blir utradert og hekkinga ikke blir forstyrret. 

Raymond presenterte også en spennende nyhet som alle NOF-medlemmer vil ha fordel av, og som han har fått ordnet etter avtale med NOF-sekretariatet. Hva det gjelder røpes ikke her, da det ennå ikke er offisielt, men vil bli kunngjort via NOF sentralt om ikke lenge. 

I anledning Big Year-konkurransen, som gikk ut på å registrere flest mulig arter i Stjørdal kommune i løpet av året, ble Årets observatør og Årets observasjone kåret. Tom Roger Østerås ble Årets observatør med 184 registrerte arter, og Bård Nyberg som stor for Årets observasjon, med knoppsjøorren som ble sett på Vinge, og som var eneste nye fugleart for kommunen i 2017. 

Bård Nyberg mottar en gave for Årets observasjon, av Raymond Borgen.
Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden.

Tom Roger Østerås fikk en nyttig gave for Årets observatør.
Mobilfoto: Per Inge Værnesbranden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar