mandag 19. mai 2014

Årsmøtet 2014

21. mars 2014 ble årsmøtet avholdt, i NOF-hytta på Håmmårsbukta.
Seks personer møtte opp: Aksel Lindgren, Kjell Thore Leinhardt, Bjørn Eide, Vidar Krøke Steinvik, Kjell Arnfinn Aune og Per Inge Værnesbranden.

Styresammensetning for 2014 står på høyre side her. Eneste endring var at Kjell Arnfinn Aune ble valgt inn, mens Svein Wik ikke ble gjenvalgt.

Årsmelding er lagt ut her, regnskapet er foreløpig ikke lagt ut.

Årsmelding for 2013


Styret for 2013 besto av:                                                                 
Leder/sekretær:
Per Inge Værnesbranden
Nestleder
Jo Anders Auran
Kasserer:
Einar Hugnes
Styremedlem:
Vidar Krøke Steinvik
Styremedlem:
Kjell Thore Leinhardt
Styremedlem:
Svein Wik

Revisor:                      Bård Nyberg

Det var ingen endringer i styret i 2014.

Gjennom samordning av NOF’s kontingentstruktur med en felles kontingent for alle ledd, har dette medført økt medlemstall for lokallag. Status for NOF Stjørdal er 70 medlemmer ved årsskiftet. Alle disse får tilsendt informasjon om møter og aktiviteter fra oss, enten via e-post eller rundskriv i ordinær postgang. I tillegg er det flere som også får tilsendt informasjon om våre aktiviteter via e-post.
Vi har også en blogg www.fugleristjordalen.blogspot.com hvor vi meddeler kommende aktiviteter og nyheter om fuglelivet. Vår web-side www.nofnt.no/stjordal er for tiden inaktiv grunnet manglende oppdatering

Møter

20. mars: Årsmøte, Stokkan ungdomsskole. Sju personer møtte. Alle i styret stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt. Ingen nye kandidater ble foreslått. Årsmelding og regnskap godkjent. Etter årsmøtet viste Einar Hugens en serie bilder av fugler og landskap.

Aktiviteter

2. juni: Fuglesangtur Fossliåsen. Årets fuglesangtur ble vellykket, med 10 deltakere som fikk høre og se flere av de typiske sangfuglene i løvskogen langs Fosslibekken. Turens høydepunkt var et par med tyrkerduer som hadde etablert et reir i et gammelt trostereir oppe i et gråortre. Tyrkerdua er en sjelden hekkefugl i Stjørdal..

Uttalelser

Reguleringsplan 2-058 Hell – Værnes (Stjørdal kommune). Datert 7. februar 2013:
Jernbaneverket planlegger bygging av ny jernbanebru med dobbeltspor mellom Hell og Værnes. To alternativ foreligger til linjeføring: et nedstrøms og et oppstrøms dagens jernbanebru. Nedstrøms alternativ vil medføre en del inngrep på strandenga på Sandfærhus, med linjeføring og riggområde. NOF Stjørdal går inn for oppstrøms alternativ som gi minst inngrep. Samtidig påpekte vi følgende: Unngå forurensing og utslipp til evja på strandenga, tiltak for å redusere bestanden av den svartelistede planten sandlupin på strandenga, oppfølgende undersøkelser av hekkende fugl på strandenga, og til slutt at det ikke tilrettelegges for lettere adkomst til strandenga etter avsluttet driftsperiode av hensyn til hekkende fugl.

Samarbeid og representasjon

2. juni: Finn fram-dag Håmmårsbukta friluftsområde. I samarbeid med flere friluftslivsorganisasjoner i Stjørdal deltok vi med en egen post på den populære Finn fram-dagen, arrangert av FRIFO Stjørdal. Årets arrangement var lagt til det tidligere militære området som ble kalt Steinvik lager, øst for Steinvikholmen, og som er blitt overtatt av Stjørdal kommune og det daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). 2. juni ble området offisielt innviet som offentlig friluftsområde og Finn Fram-dagen ble også gjennomført samtidig, med masse folk innom. Per Inge stilte opp på vegne av NOF Stjørdal, med god hjelp av Kjell Arnfinn Aune.

Annet

Foringsplass Monsberga.
Foringsplassen vi etablerte i Monsberga friluftsområde høsten 2012 ble forbedret i løpet av høsten 2013. Et stort informasjonsskilt med bilder av de vanligste fugleartene på en foringsplass samt beskrivende tekst, ble satt opp i oktober 2013. Dette skiltet ble bekostet gjennom økonomisk støtte av midler til friluftslivstiltak fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Ideen kom fra en lignende foringsplass ved Ørin, Verdal. Skiltet er utformet og produsert av Vestvik Reklame, Verdal med bidrag fra næringsselskapet PRONEO. Firmaet Simons i Åsen har også laget et par ekstra skilt.

NOF-hytta Håmmårsbukta
NOF Stjørdal har fått tilgang til eget husvære gjennom at vi får gratis leie av den tidligere vaktbua i Håmmårsbukta. Det eneste vi har forpliktet oss til er å ha tilsyn og rengjøring med et av toalettene i området. Etter en iherdig dugnadsinnsats med oppussing fra enkelte av medlemmene er hytta nå blitt brukervennlig og trivelig. Målet er at den skal bli et samlingssted for fugleinteresserte, arrangere fuglesangekskursjoner og ellers bli brukt til fuglestudier i området.

Fugleamfi i Halsøen
Arbeidet med å etablere et fugleamfi i Halsøen har stått i bero i 2013, grunnet manglende respons fra Stjørdal kommune om eierskap.

Eiendeler

Vi har etter hvert gått til anskaffelse av feltutstyr og materiell, enten kjøpt eller fått. Det meste av dette er også tilgjengelig for medlemmer og kan lånes:
-          Lavvo (spisstelt)
-          Teleskop 1 stk. I tillegg disponerer vi også tre andre teleskop som tilhører NOF Nord-Trøndelag.
-          Bålkjele og bålstativ, for kaffekok og matlaging.
-          ”Partytelt” til bruk ved utearrangement.


Stjørdal 10. mars 2014


Per Inge Værnesbranden
Leder/sekretær


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar